FP Dual

FP_dual.pngAmb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:

  • En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa.
  • En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector.

El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu. Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

Centre i empresa designen els tutors de l'empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

 

Què és l’FP dual?

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses

 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del joven

 • millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d'Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

 

Quins són els objectius?

 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.

 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.

 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

 

Antecedents

L’Institut Jaume Huguet és pioner en l’FP Dual en la comarca de Alt Camp. 

 

Quins en són els beneficis?

 

Per a les empreses

 • Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.

 • Facilitar el relleu generacional.

 • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.

 • Crear una cantera d’aprenents. 

 

Per als estudiants

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currículum profesional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa

 

Per als centres

 • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial.

 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.

 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.

 • Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

 

Com funciona?

 • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.
 • L'empresa acull l'aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • El centre educatiu i l'empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents.
 • El seguiment i la valoració de l'aprenent es fa de forma conjunta entre l'empresa i el centre.

 

Com acull l’empresa a l’alumne?

L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases.

 

 1a fase: Integració (optativa)

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat social
Formació en Centres de Treball FCT (pràctiques) 100 hores No remunerades Alta a la SS (TR 993)

 

 2a fase: Consolidació

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat social
Beca - salari 900 hores

Grau Mitjà

El 50% de l'SMI 2023

Grau Superior

Primera meitat, 60% del SMI 2023

Segona meitat, 70% del SMI 2023

Alta a la SS com a becari (TRL 986, RLCE 9939)


Bonificació del 95%de les quotes

Oferta educativa i Horari de DUAL 

 

CFGS  Transport i Logística

Familia ProfessionalDual MatíDual Tarda

Activitats físiques i esportives

 

 CGFS Ensenyament i Animació Socioesportiva

Administració i gestió   

CFGS Administració i finances

 

Comerç i màrqueting

CFGS  Transport i Logística

 

Electricitat i electrònica

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

 

Excavacions i Sondatges

CFGM Excavacions i Sondatges

 CFGM Excavacions i Sondatges

 Fabricació Mecànica

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

 

 Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 

Instal·lació i Manteniment

CFGS Mecatrònica Industrial

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 

 

 

Preinscripció

Clica aquí per fer la PREINSCRIPCIÓ

 

Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració (cerca amb el codi 43004611)

 

Notícies