La competència general d'aquest títol consisteix a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d'equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que s’han de fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

  

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Interpretació gràfica. pdf blau 
M2: Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge. pdf blau
M3: Mecanització per control numèric.  pdf blau 
M4: Fabricació assistida per ordinador.   pdf blau
M5:Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. pdf blau
M6:Programació de la producció. pdf blau
M7:Execució de processos de fabricació. pdf blau
M8:Materials. pdf blau
M9:Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals. pdf blau 
M10: Verificació de productes. pdf blau
M11: Formació i orientació laboral.  pdf blau
M12: Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau
M13: Projecte de fabricació de productes mecànics. pdf blaupdf blau
M14: Formació en centres de treball. pdf blau