Trets bàsics de l'acció educativa

El nostre sistema pedagògic segueix unes Normes d'Organització i Funcionament img pdf,i es basa en un Projecte Educatiu   img pdf fonamentat en els següents principis:

 • Educació integral de l'alumnat.
 • Promoció de la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa i de la relació positiva amb el medi natural i comunitari.
 • Foment de les mesures d'atenció a la diversitat per tal de donar resposta educativa a les diferències individuals dels alumnes.
 • Afavoriment de l'acció tutorial i de l'orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Atenció psicopedagògica.
 • Potenciació de la qualitat educativa i de la modernització del centre, incorporant-hi l'ús i el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Connexió a Internet.
 • Aprenentatge de llengües estrangeres: anglès, francès i alemany.
 • Pràctiques en els laboratoris de tecnologia, física i biologia.
 • Pràctiques de cicles formatius de mecànica, electricitat, gestió, comerç i informàtica.
 • Coneixement i integració en el món laboral.
 • Pràctiques en empreses.
 • Potenciació de les relacions amb altres comunitats i països a través d'intercanvis educatius i de la participació en projectes europeus.
 • Participació activa de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA).

La Programació General Anual  img pdf d'aquest curs 2023-2024.

Els Acords del Consell Escolar img pdf d'aquest curs 2023-2024.

El Pressupost del centre img pdf d'aquest curs 2024.

La Política de Centre img pdf

La Carta de Compromís Educatiu  img pdf

 

Els Convenis amb empreses de FPDUAL (cerca amb el Codi 43004611)