La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 

 Mòduls Professionals Presentacions
M1: Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics pdf
M2: Sistemes seqüencials programables pdf
M3: Sistemes de mesura i regulació pdf
M4: Sistemes de potència pdf
M5:  Documentació tècnica pdf
M6: Sistemes programables avançats pdf
M7: Robòtica industrial pdf
M8: Comunicacions industrials pdf
M9: Integració de sistemes d'automatització industrial pdf
M10: Informàtica industrial pdf
M11: Formació i orientació laboral pdf
M12: Empresa i iniciativa emprenedora pdf
M13:  Projecte d'automatització i robòtica pdf
M14: Formació en Centres de Treball pdf