Curs 2021- 2022

 

ESO

MATRÍCULA: del 14 al 18 de juny de 2021 

 

BATXILLERAT

MATRÍCULA: del 12 al 16 de juliol de 2021
 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ (CFGM)

Segona fase d'admissió:

DESTINATARIS:  Només poden participar en aquesta fase d'admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça

2 de setembre de 2021: Publicació de vacants

Del 2 al 6 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

7 de setembre de 2021: Llista d'alumnes admesos

Del 7 al 9 de setembre de 2021: Matrícula presencial

NOMÉS ALUMNES QUE APAREIXEN A LA LLISTA DEL 7 DE SETEMBRE

DOCUMENTS, que heu de portar a l'Institut, emplenats i signats: 

1. Autorització d'ús del dret d'imatge

2. Declaració carta de compromís educatiu

3. Full de pagament del material

4. Foto de carnet

5. Fotocòpia del DNI de l'alumne

6. Requisit d'accés (Títol ESO, Certificat Prova d'accés o CAM)

 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (CFGS) 

Segona fase d'admissió:

DESTINATARIS: Només poden participar en aquesta fase d'admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça

2 de setembre de 2021: Publicació de vacants

Del 2 al 6 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

7 de setembre de 2021: El Departament d'Educació ha publicat una llista d'alumnes admesos errònia

9 de setembre de 2021: Llista d'admesos corregida

Del 7 al 14 de setembre de 2021: Matrícula presencial 

NOMÉS ALUMNES QUE APAREIXEN A LA LLISTA D'ADMESOS DEL 9 DE SETEMBRE

DOCUMENTS, que heu de portar a l'Institut, emplenats i signats:

1. Autorització d'ús del dret d'imatge

2. Declaració carta de compromís educatiu

3. Compromís DUAL  (L'han d'emplenar tots els alumnes, encara que no facin dual)

4. Sol·licitud de convalidació de matèries pels alumnes procedents de cicles de GM o GS

(Heu de portar el full de la sol·licitud, emplenada i signada, juntament amb el certificat de notes detallades de CFGM o CFGS)  

5. Resguards de pagament de la taxa i el material segons les instruccions 

6. Foto tamany carnet

7. Requisit d'accés (Títol de Grau Mitjà o batxillerat, Certificat prova d'accés...)

8. FULL DE CÀLCUL DE L'IMPORT DE MATRÍCULA

(Empleneu només el full del curs i estudis que cursareu)  

1r i 2n Curs CFGS Administració i Finances

1r Curs CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

2n Curs CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

1r i 2n Curs CFGS Automatització i Robòtica Industrial

1r i 2n Curs CFGS  Disseny en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Mecatrònica Industrial

1r i 2n d'Ensenyament i Animació Socioesportiva

1r i 2n Curs CFGS Transport i logística

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

MATRÍCULA: de l'1 al 10 de setembre de 2021

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (FP BÀSICA)

MATRÍCULA: del 16 al 22 de juny de 2021