Programes de mobilitat internacional

1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

 

Erasmus Policy Statement

 

2. CARTA ERASMUS+

 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027      versió en anglès 

Flag of Catalonia and Europe.svg

 

3. INTRODUCCIÓ

 

1666174023083

L’institut Jaume Huguet participa en activitats de mobilitat amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral. Així doncs, l’alumnat de Formació Professional del nostre centre pot realitzar pràctiques en un altre país durant la seva estada en el nostre Institut.

Dins de l’objectiu 4, del Projecte de Direcció “Esdevenir un centre d’ensenyaments post-obligatoris de referència”, destaquen diferents estratègies per potenciar la formació professional, entre elles, el foment i la facilitació de la mobilitat internacional del nostre alumnat. Per assolir l’objectiu esmentat, inicialment els tutors dels cicles formatius, presenten el programa Erasmus+ en el marc d’una de les primeres sessions de tutoria del curs.

     

4. QUÈ SÓN ELS PROGRAMES ERASMUS+ I L'OAPEE?

 L’ Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és l’agència nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del  programa Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació (2014-2020) (2021-2027). A més, aquesta agència coordina i participa en projectes nacionals i internacionals. 

Erasmus + va entrar en vigor l’1 de Gener del 2014 amb la finalitat d’incrementar les competències i l’ocupabilitat, així com donar suport als sistemes d’educació, formació, joventut i esport.

Erasmus + reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes matèries, inclòs el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig). A més, també reuneix el programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).

El programa Erasmus + ofereix noves oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’estranger a més de 4 milions de persones. Són diverses les estratègies de la Comissió Europea que han servit de marc europeu per a aquest  programa, les quals han estat dissenyades per aconseguir, entre tots, una Europa millor, sent assumides per tots els estats membres, inclòs Espanya, amb l’objectiu d’aconseguir una Europa que generi millors nivells d’ocupació, un augment de la productivitat i una major cohesió social.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació,  de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

Els projectes de mobilitat d’FP del centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva de l'Institut Jaume Huguet de Valls, i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació que s’hi difon.

5. ERASMUS DIA A DIA

  curs 2023-2024

Hem començat un nou curs i estem a l'espera de poder sol·licitar les beques Erasmus+ per enguany. Els tutors comencen a informar els alumnes de què són i com funcionen aquestes estades en un país de la UE per fer pràctiques FCT n una empresa. 

Tots els alumnes que estiguin interessats en participar en mobilitat europea hauran d'omplir el següent formulari https://forms.gle/QHeEFoqmEi8uzVGq7  que se li aplicarà ens els criteris del següent barem: 

                       Taula merits Erasmus

 El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 de desembre de 2023 i finalitzarà el 15 de gener de 2024.

Un cop rebudes les sol·licituds es penjarà en aquesta mateixa pàgina, i també al taulell d'anuncis de l'Institut el llistat baremat i s'obrirà un període de reclamacions, des del dia 15 al 22 de febrer de 2024.              

LLISTA BAREMADA DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS REBUDES PER PARTICIPAR EN PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE CFGM

 TaulaProvisionalErasmus

El llistat s’ha elaborat a partir de la documentació que han aportat els sol·licitants i els respectius tutors i tutores.

LLISTA BAREMADA DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS REBUDES PER PARTICIPAR EN PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE CFGS

TaulaProvisionalErasmusSuperior

El llistat s’ha elaborat a partir de la documentació que han aportat els sol·licitants i els respectius tutors i tutores.

En aquests moments el centre està pendent de la resolució d’adjudicació de places, que ens ha d’arribar des del Departament d’Educació. En funció del nombre d’ajuts atorgats se’n farà la distribució als participants, tenint en consideració la demanda de les empreses estrangeres.

   

6. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE MOBILITAT AL NOSTRE INSTITUT
 • Reforçar la qualitat dels programes formatius de totes les famílies professionals del centre, de manera progressiva, mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
 • Millorar el reconeixement social de la formació professional.
 • Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals de l’alumnat.
 • Incrementar les competències professionals del professorat del centre per a que sigui capaç de traspassar-ho a l’alumnat.
 • Reforçar la relació entre l’institut i les diferents empreses.
 • Conèixer altres mercats laborals.
 • Contribuir a que els alumnes s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.
 • Facilitar que els alumnes adquireixin aptituds específiques i millorin la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.
 • Fomentar l’adquisició d’experiència laboral a nivell europeu.

  

7. ESTRATÈGIA DE MOBILITAT
 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, i obrir la mobilitat a totes les famílies professionals de manera progressiva.
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS).
 • Difusió externa d’experiències i resultats via premsa comarcal, estrangera, televisió així com a la web i a les Jornades Portes Obertes de l’Institut..
 • Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidats garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de les empreses locals.
 • Foment de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses) transnacionals.

8. A QUI VAN DIRIGITS?

  En aquests programes hi poden participar els estudiants d’institucions d’educació superior que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada (Eucp/x), com és el cas del Institut Jaume Huguet (veure punt 1)

Els programes europeus van dirigits a tot l’alumnat del centre que cursa estudis de Formació Professional, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, preferentment de segon curs, però també hi poden participar els de primer curs.

9. ALTRES ASPECTES

  Durada

En Grau Mitjà és d’un mes, i en el cas d’estudiants matriculats en un cicle de Formació Professional de Grau Superior, la durada és de un o de dos mesos.

Les organitzacions d’acollida per a les pràctiques d’estudiants són empreses, o bé centres educatius que fan d'intermediaris.

Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en la llengua d’acollida o de treball.

L’Institut Jaume Huguet atorga el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l’estranger. 

L’estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d’educació superior d’origen i l’organització d’acollida. El període de pràctiques ha d’estar cobert per un acord de pràctiques aprovat per a la institució d’educació superior d’origen, el consorci d’origen (si escau), la institució d’acollida i el beneficiari.

 Activitats finançades

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment, despeses de viatge i de manutenció) derivats de l’estada a l’estranger.

 Àrees geogràfiques de destí

 En els cursos anteriors, l’Institut Jaume Huguet ha signat convenis de col·laboració amb empreses d’Itàlia. Ja fa alguns cursos que hi ha alumnes que fan les seves pràctiques al Regne Unit, també s'han mogut alumnes  a Alemanya i  a França. Actualment es continuen cercant convenis de col·laboració amb altres països de la Unió Europea.

 Convenis amb centres de formació i empreses europees

Sicília, província d’Enna ( Itàlia ), Wrexham, Gal·les (Anglaterra), Augsburg (Alemanya), Saint-Étienne(França).

 mapa erasmus

  Experiències anteriors

El nostre centre aposta des de ja molts anys per la mobilitat dels seus estudiants i ha participat en nombroses ocasions en programes europeus que, amb l’esdevenir del temps, han anat canviant de nomenclatura i característiques. Així doncs, hem format part de programes transnacionals a la província autònoma de Bolzano, Alto Adige (Itàlia) diversos cursos, a Aarhus, Dinamarca  i a la província d’Enna, Sicília (Itàlia), on el 2014 cinc estudiants de mecanització i soldadura de segon curs de cicle mitjà van estar treballant durant un mes amb el programa Leonardo.

El 2015 vam començar els Erasmus+ amb sis estudiants de diverses famílies professionals (comerç, cures d'auxiliar d'infermeria, informàtica, mecanització i soldadura ) que van passar un mes treballant a Sicília.

 El 2016 vam ampliar el nombre d'estades amb sis alumnes a Itàlia (Sicília) de les famílies professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica i cures d'auxiliar d'infermeria i dos alumnes de mecanització i soldadura que van passar un mes treballant a Wrexham (Regne Unit)

El 2017 el nombre d'estudiants Erasmus+ ha augmnetat, axí doncs 8 alumnes han estat a Sicília (Itàlia) de les famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria; 2 alumnes de mecanització han estat a Wrexham (Regne Unit), tots ells de CFGM, i per primera vegada dos alumnes de CFGS de la família d'informàtica,  han fet Erasmus+, en aquesta ocasió a Augsburg (Alemanya). 

Cal dir també que totes les experiències anteriors del nostre centre han estat del tot positives tan des del punt de vista laboral com social, doncs els nostres alumnes a part de conèixer i experimentar diferents maneres de treballar han conegut altres indrets i maneres de viure.

 El 2018 el total d'alumnes que han pogut gaudir de les beques Erasmus+ ha augmentat fina a 15. D'aquests alumnes 14 han estat de grau mitjà ( 10 a Itàlia: famílies de professionals de mecanització, soldadura, electricitat, gestió administrativa, informàtica, comerç i cures d'auxiliar d'infermeria, 2 a Anglaterra: família mecanització  i 2 a França: família informàtica) i 1 de grau superior que ha fet l'estada a Itàlia: família mecanització.

El 2019, al juny, tots els alumnes que han fet mobilitat ja han tornat. Durant els mesos de febrer, març i abril, dos alumnes de Cicles formatius de Grau Superior del centre van estar fent pràctiques de FCT a Itàlia, i des de finals de  maig fins a finals de juny 5 alumnes de Cicles formatius de Grau Mitjà també han estat a Itàlia fent pràctiques FCT a diverses empreses. Tots ells coincideixen en dir que ha estat una molt bona experiència. 

El 2020 dos alumnes de CFGS de la Família Informàtica van fer les seves pràctiques a Itàlia durant dos mesos. L'experiència va ser positiva malgrat el canvi que va suposar haver de treballar telemàticament la meitat del periode degut a la pandèmia, i malgrat també a les dificultats que van haver de superar a l'hora de fer el viatge de tornada.

 El 2021, no es van poder mobilitats degut a la situació sanitària que hi havia.

 El 2022, vuit alumnes de les Famílies professionals d' Activitats Comercials, Gestió Administrativa, Mecanització i Cures Auxiliars d'Infermeria van passar un mes a Sicília (Itàlia) fent pràctiques FCT en empreses del seu sector. La valoració ha estat del tot positiva.

 El 2023, deu alumnes de les Famílies professionals d'Activitats Comercials, Gestió Administrativa, Mecanització, Soldadura, Instal·lacions Elèctriques i Cures Auxiliars d'Infermeria, de Formació Professional de Grau mig, van fer pràctiques durant un mes a Sicilia ( Itàlia), i una alumna de Grau Superior d'Administració I Finances, va estar dos mesos a Karlskrona (Suècia), fent pràctiques en una empresa del sector

10. GALERIA FOTOGRÀFICA

  Mireu com a TV3 remarquen la importància dels programes ERASMUS+ de Formació Professional:

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/video/5652899 Telenotícies Vespre del dia 26 de febrer de 2017.

 Leonardo 2013-2014

Vídeo de la TV italiana Juliol 2014

Erasmus+ 2014-2015

Erasmus+ 2015-2016

Erasmus+ 2016-2017

Erasmus+ 2017-2018

Erasmus+ 2018-2019

Erasmus+ 2019-2020

Les dots culinàries dels nostres alumnes d'Erasmus+

La tornada dels Erasmus+ 2019-2020

Visita soci italià Erasmus+

Visita del soci alemany d’Erasmus+

Erasmus+ 2021-2022 

Erasmus+ 2022-2023