Convalidacions, certificats i exempcions

img convalidacions2

La presentació de sol·licituds es pot realitzar a partir de la confirmació de la matrícula, fins el 30 d'Octubre.

La documentació a entregar és la següent:

- Sol·licitud que serà facilitada a la secretaria del centre. (Normativa sobre convalidacions)

- Fotocòpia del NIF/NIE/PAS.

- Certificat oficial de notes amb el número d'hores cursades.

 

img cert equiv2

D'acord amb la normativa d'aplicació, els centres públics d'Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d'equivalència del nivell de Català a l'alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.ORDRE VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modiicació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009). (Normativa) (Taula d'equivalències)

Documentació que heu de presentar:

pdf- Sol.licitud de reconeixement d’equivalència.

- Fotocòpia del NIF/NIE/PAS.

- Historial acadèmic i libre d’escolaritat d’EGB, BUP, Primària i ESO, o Batxillerat.

- En cas de no tenir el  llibre d’escolaritat o historial acadèmic, heu de portar un certificat acreditatiu expedit per l'escola i/o institut on vau cursar els estudis Primària/Secundària/Batxillerat/EGB/FP1/FP2/BUP que indiqui els anys acadèmics i els estudis cursats a Catalunya. El certificat ha de tenir la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en tots els estudis, sense haver-ne tingut exempció”

 

img exemp2

La presentació de sol·licituds es pot realitzar durant tot el curs.

La documentació a presentar us la facilitarà el vostre tutor de pràctiques.