XXVIè Concurs Literari de Sant Jordi

2023 01 10 26è SANT JORDI

El Departament de Català presenta les bases del XXVIè Concurs Literari de Sant Jordi. 

I. Es convoquen els següents premis:

  • PREMI Narcís Oller de narrativa:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO, a un treball de dos fulls com a màxim

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO, a un treball de tres fulls com a màxim

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i cicles formatius, a un treball de quatre fulls com a màxim

 

  • PREMI Carles Magriñà de poesia:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius

Per a cada categoria es concedirà un primer premi, consistent en 30 euros en llibres o material escolar, i un accèssit consistent en 15 euros en llibres o material escolar.

II. Els treballs que aspirin a aquests premis han d’estar escrits en català, en Arial 12-interlineat 1.5, sense signar i amb un títol. S’hi ha d’adjuntar un sobre tancat, fora del qual hi ha de figurar el títol del treball, el premi al qual aspira i la categoria i, dintre, el nom i el curs de l’autor.

III. El tema dels treballs és lliure en els treballs per al Premi Carles Magriñà de poesia. La narració per al Premi Narcís Oller, cal que, en algun moment, passi durant: una classe, una estada en unes pistes d’esquí, una visita al metge i/o un dia de Sant Jordi.                                           

IV. El termini d’admissió dels originals acabarà el dia 24 de febrer del 2023. Tots els treballs s’han de lliurar a la Secretaria del centre.

V. El jurat podrà declarar deserts els premis.

Els premis es repartiran durant la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Valls, gener del 2023