Àrea de Ciències Socials

Panteoniimages

La matèria de ciències socials: geografia i història a l'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat proporcionar a l’alumnat les competències necessàries per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu. Es pretén aprofundir en els aprenentatges adquirits en l’etapa anterior en l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural, fent presents com a eixos vertebradors de l’àmbit social la geografia i la història, però no únicament aquestes, sinó amb la intervenció d’altres disciplines com l’economia, la sociologia, la filosofia, l’antropologia o la història de l’art (Font: Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO. Annex 6: àmbit social)..

Al Batxillerat, les matèries d'Història d'Espanya i Catalunya (obligatòria), Història del món contemporani, Història de l'art i Geografia general (optatives) serviran com a aprofundiment de les competències i coneixements adquirits a l'ESO, i com a base per a l'alumnat que continuï els seus estudis en l'àmbit social i de les humanitats.

Membres de l'àrea de Ciències Socials

  • Marta Alonso Ortiz del Rio
  • Núria Estruch Vilaró
  • Sílvia Gómez Canales
  • David López Córdoba
  • Carlos Magaña Segovia
  • Joan Perelló Balcells