El Batxillerat està organitzat en dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. El Batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El centre ofereix les següents modalitats de Batxillerat:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

 

Matèries pla nou (1r BAT 22/23)

 

Matèries comunes

 

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera 

Educació Física

Filosofia

 
 

Matèries de modalitat (Triar una de cada franja)

 

 

Matèries de la modalitat científico-tecnològica

Matèries de la modalitat social-humanística

Matèria obligada

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a le Ciències Socials I

Llengua i cultura Llatines I 

Matèria de modalitat I

Biologia I

Dibuix Tècnic I 

Economia 

Literatura universal 

Matèria de modalitat II

Quimica I

Tecnologia i Enginyeria I

Història del món contemporani

Llengua i cultura Gregues I

 

Matèries optatives (Triar una de cada columna)

 

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

Francès

Biomedicina

Funcionament de l'empresa

Formació i orientació laboral i professional

Món clàssic

Psicologia

Arts escèniques

Reptes científics actuals (Biologia i Geologia)

Creació literària

Matemàtica aplicada

Problemàtica social

Física I (mod.)

Dibuix artístic I (mod.)

Reptes científics actuals (Física i Química)

Comunicació audiovisual

Robòtica

Ciutadania, política i dret

Geologia i ciències ambientals I (mod.)

Literatura universal

 

 

 

Matèries de modalitat pla antic (2n BAT 22/23)

(De les matèries de modalitat que ofereix el centre, l'alumne n'ha d'escollir una de cada requadre)

 

Curs

Matèries comunes

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Matèries de la modalitat d'humanitats i ciències socials

2n

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història

Història de la filosofia

Treball de recerca

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (Bat Social) 

Llatí II (Bat Humanístic) 

Tecnologia industrial II 

Química II 

Economia de l'empresa II

Literatura catalana 

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

Biologia II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Geografia

Literatura castellana

Dibuix artístic II

Física II

Ciències de la terra II 

Segona llengua estrangera (francès II)

Formació laboral

Història de la música

Activitat física i salut

Estada a l'empresa

Grec II

Ciències de la terra II

Segona llengua estrangera (francès II)

Formació laboral 

Història de la música

Activitat física i salut

Estada a l'empresa

Història de l'art