Departament d'Orientació

L'orientació personal, acadèmica i professional és un procés d'ajuda que afavoreix la qualitat i millora de l'educació als centres docents, ja que ha de facilitar el coneixement sistemàtic de les diferències individuals i la resposta organitzada més adequada.

Membres del departament

 • Armengol Vivas, Elisenda
 • Díaz Rodríguez, Miquel
 • Grau Monserrate, Anna Maria (Cap.)
 • Monclús Moreno, Iolanda
 • Tuset Vallet, Isabel

Programacions coordinació i avaluació

Les programacions de cada àrea seran responsabilitat del  professor  que imparteix la matèria  als alumnes. Vindran extretes de cada una de les programacions que el departament responsable de cada àrea haurà elaborat, d'aquesta manera s'asseguren els mínims continguts imprescindibles per a garantir un aprenentatge de les competències bàsiques de cada una de les matèries.

Els alumnes de diversitat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO estan agrupats en classes de reforç on podran assolir les àrees instrumentals amb un aprovat adaptat, si es creu oportú, si l'alumne en qüestió arriba als continguts mínims exigits a les programacions de cada àrea. També s'atendrà la diversitat de manera individualitzada o en petit grup.

Hi ha diferents dates en el calendari escolar programades per a reunions entre els membres del departament per a fer un seguiment puntual dels alumnes de les aules de reforç. Es valorarà el comportament, l'actitud i el rendiment de cada alumne.

Paral·lelament, cada responsable de les àrea instrumentals es posarà en contacte amb el cap de departament d'àrea per tal de lliurar el seguiment d'àrea.

Funcions

 • Docència.
  • Impartir docència als alumnes en funció de les necessitats del centre i segons les formes organitzatives que s'adoptin.
  • Impartir matèries optatives adreçades a tot l'alumnat.
  • Tutoritzar treballs de recerca sobre temes relatius a la pròpia especialitat.
 • Coordinació de mesures i recursos educatius d'atenció a la diversitat.
  • Realitzar el traspàs d'informació de l'educació primària a la secundària.
  • Facilitar estratègies institucionals d'atenció a la diversitat a l'ESO: aspectes curriculars, organitzatius i de funcionament.
  • Preveure recursos i suport per als alumnes d'incorporació tardana.
  • Atenció i seguiment de:
  •            L'alumnat amb trastorns comportamentals greus i amb problemes de rebuig escolar.
  •            L'alumnat amb necessitats educatives especials i de necesitats educatives de suport específic.
  •            L'alumnat en situació de crisi emocional que requereix de la nostra intervenció.
  • Detecció i prevenció de dificultats educatives en el desenvolupament personal dels alumnes.
  • Elaboració de propostes generals d'actuació en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Col·laboració amb els diferents òrgans de direcció i coordinació del centre per assessorar i donar suport en aspectes curriculars i d'orientació.
  • Col·laboració en l'elaboració del Projecte Curricular del Centre.
 • Participació en l'elaboració i concreció del Pla d'Acció Tutorial.
  • Coordinació, elaboració i avaluació del Pla d'Acció Tutorial per al conjunt del centre.
 • Orientació acadèmica i professional. Ajuda i assessorament en els processos de transició acadèmica i laboral.
  • Elaboració  i aplicació de propostes per al desenvolupament de l'orientació personal, acadèmica i professional en l'acabament de l'etapa ESO i BAT.
  • L'accés a les vies posteriors de formació i ocupació.
 • Enllaç i coordinació amb els serveis externs de suport
  • Coordinació amb programes educatius del departament d'Ensenyament.
  • Relació i coordinació amb serveis externs.

Activitats

1. Coordinació de mesures i recursos educatius d'atenció a la diversitat

 • El trànsit de l'educació primària a la secundària
  • Coordinar el traspàs d'informació sobre l'alumnat que canvia d'etapa.
  • Proposar criteris per a la composició dels grups. Elaborar els agrupaments dels alumnes per tutories.
  • Proposar actuacions relacionades amb la recepció del nou alumnat: informació a les famílies, portes obertes,...
  • Participar en el projecte Posem Fil a l'Agulla d'acollida i integració de l'alumnat de primària a l'ESO.
  • Participar en el projecte Guia'm de tutorització de l'alumnat de tercer d'ESO a l'alumnat de primer d'ESO.
 • Estratègies institucionals d'atenció a la diversitat a l'ESO: aspectes curriculars, organitzatius i de funcionament.
  • Col·laborar amb l'equip docent i els tutors en les tasques de planificació i de desenvolupament curricular.
  • Participació amb la coordinació de projectes transversals de centre.
 • Previsió de recursos i suport per als alumnes d'incorporació tardana
  • Desenvolupament del pla d'acollida: assignació de tutoria, llibres, recepció família, etc.
  • Coordinació amb serveis externs: mediadora, EAP, SEDEC i PEC.
  • Coordinació de l'organització d'un fons de materials alternatius i adaptats.
 • Atenció a l'alumnat amb trastorns comportamentals greus i amb problemes de rebuig escolar.
  • Decisió sobre quins alumnes s'han d'incorporar a les UEC (Unitats d'Escolarització Compartides).
  • Informació a les famílies, elaboració de l'informe que valori la conveniència que l'alumne assisteixi a la UEC.
  • Seguiment del seu procés escolar.
 • Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i de necessitat educatives de suport específic.
  • Planificar el suport de l'escolarització dels alumnes nouvinguts: dictàmens d'escolarització, informació al tutor...
  • Adaptacions curriculars, programació d'activitats de recuperació/reforç educatiu i millora de la interacció social.
 • Detecció i prevenció dels alumnes amb dificultats educatives i/o en el desenvolupament personal
  • Canalitzar la sol·licitud de pares i/o tutors.
  • Coordinar l'avaluació psicopedagògica prèvia a qualsevol proposta educativa, curricular/organitzativa.
  • Coordinar la intervenció necessària per a donar-hi resposta.

 

2. Col·laboració amb els diferents òrgans de direcció i coordinació del centre per assessorar i donar suport en aspectes curriculars i d'orientació .

 • Col·laborar en l'elaboració del projecte curricular del centre.
  • Col·laborar en l'elaboració del PCC.
  • Planificació del treball interdisciplinar amb el professorat de les divereses àrees.
  • Detectar les necessitats del centre i prioritzar-les.
  • Assessorar en els procediments de matriculació i escolarització dels alumnes amb n.e.e.

 

3 . Participació en l'elaboració i concreció del Pla d'Acció Tutorial

 • Coordinar l´elaboració i avaluació del pla d´acció tutorial per al conjunt del centre.
  • Assistir els professors en la funció tutorial, oferint suport per a les activitats de tutoria.
  • Orientació per al desenvolupament personal, acadèmic i professional.
  • Orientació en els processos d'ensenyament i aprenentatge: estratègies d'aprenentatge.
  • Orientació per a la prevenció:
   • Desenvolupament d'habilitats socials
   • Habilitats de vida
   • Resolució de conflictes
   • Educació emocional
   • Projecte personal
   • Autoconcepte i autoestima
   • Educació per a la salut
   • Prevenció del consum de drogues

 

4. Orientació acadèmica i professional. Ajuda i assessorament en els processos de transició acadèmica i laboral

 • Propostes per l'orientació personal, acadèmica i professional en l'acabament de l'etapa ESO i BAT
  • Realitzar activitats d'orientació amb alumnes, professors, tutors i pares.
  • Cercar informació relacionada amb les possibles sortides laborals i/o acadèmiques.
  • Xerrades informatives adreçades als alumnes
  • Publicació de la guia Orientació escolar i professional en acabar l'ESO
  • Recull individualitzat d'aptituds acadèmiques
  • Qüestionari d'interessos professionals
  • Entrevistes individuals afavorint els processos de decisió i maduresa personal
  • Coordinació i comunicació de tots els resultats amb els tutors
  • Xerrada informativa adreçada als pares
  • Participació en el consell orientador, en finalitzar l'ESO, sobre el futur acadèmic/professional de l'alumnat
 • L'accés a les vies posteriors de formació i ocupació
  • Informació a la família i acompanyament de l'alumnat que no supera l'ESO als PFI (PQPIs), CAM etc.

 

5. Enllaç i coordinació amb els serveis externs de suport

 • Coordinació amb programes educatius:
  • Coordinació amb EAP, PEC, SEDEC, CREDA,UEC etc.
  • Coordinació amb Inspecció per tal d'atendre de forma més adequada les n.e.e. del alumnes.
 • Relació i coordinació amb serveis externs:
  • Municipals: Vallsgenera, Serveis Socials.
  • Sanitat: CSMIJ, hospitals de dia.
  • Benestar social.
  • Departament de Treball: formació ocupacional, programes de transició al treball.
  • Parròquia de Lledó: col·laboració en serveis d'atenció a la comunitat al menjador social "la Teulada" per part de l'alumnat que cursa 4t d'ESO.

Llibres

S'usen els mateixos manuals que corresponen als seus cursos educatius. S'adapten les explicacions i les activitats.

A banda del llibre de text i el digital a l'àrea de català i castellà, també s'utilitzen dossiers d'activitats adequades a cada nivell. També s'utilitzaran diferents metodologies manipulatives i més lúdiques com ara tallers, jocs, ordinadors, per a consolidar els aprenentatges amb aquest tipus d'alumnat.