Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Cicles Formatius Grau Mitjà (CFGM)

Calendari:

7 de maig de 2021: publicació de l'oferta inicial de places escolars

De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a

(És recomanable que dins la mateixa sol·licitud es posin diverses opcions per ordre de preferència)

De l'11 al 18 de maig de 2021: es pot presentar documentació que acrediti criteris de prioritat

8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

IMPORTANT: Cal comprovar que la qualificació mitjana es mostri a la llista de barem provisional

Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica

18 de juny de 2021:  llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021:  llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

9 de juliol de 2021:  llista d'alumnes admesos   /  llista d'espera

 

Matrícula:

Del 12 al 16 de juliol de 2021: d'alumnes admesos a la llista del 9 de juliol (es farà ONLINE)

 

Segona fase d'admissió:

Del 2 al 6 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

NOMÉS hi poden participar les persones que van presentar la sol·licitud el maig i no han obtingut plaça

7 de setembre de 2021: llista d'alumnes admesos

Del 7 al 9 de setembre de 2021:matrícula presencial

 

DOCUMENTS, que heu de portar a l'Institut, emplenats i signats:

 

1. Autorització d'ús del dret d'imatge

2. Declaració carta de compromís educatiu

3. Full de pagament del material

4. Foto de carnet

5. Fotocòpia del DNI de l'alumne

6. Requisit d'accés (títol ESO, Prova d'accés o CAM)

 

 

Documentació preinscripció: (adjuntar a l'aplicació escanejada o fotografiada)

 
 

Documentació Identificativa. Només quan l'alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic:

  • Si l'alumne és major d'edat només cal que presenti el DNI.
  • Si l'alumne és menor d'edat també ha de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI/NIE del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l'alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic:

Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d'ESO actualment, NO cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament del Departament d'Educació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018, cal adjuntar un certificat o l'historial acadèmic acadèmic amb la qualificació mitjana de l'etapa (NO s'admetrà el butlletí de notes)
  • Si es tracta d'estudis antics, cal adjuntar la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ESO on apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Els alumnes que han homologat estudis estrangers a Catalunya a partir de 2016, NO cal que presentin cap documentació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'estudis estrangers NO homologats a Catalunya abans de 2016 cal adjuntar la credencial d'hologació amb la qualificació mitjana. Si no hi ha qualificació, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s'obté, es considera que la puntuació és un 5.
  • Si es tracta d'estudis estrangers que encara s'estan cursant en el moment de preinscripció, es pot adjuntar una declaració responsable. En aquest cas la puntuació és considera que és un 5.

Els alumnes que han realitzat proves que permeten l'accés a CFGM realitzades a Catalunya a partir de 2011, NO cal que presentin el certificat perquè s'obté directament de l'aplicació. En la resta de casos: 

  • Si es tracta de proves anteriors a 2011, cal adjuntar el certificat.
  • Si es tracta de proves d'accés a la universitat de l'any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta de resultats.

En el cas d'alumnes que al·leguen altres estudis que també donen dret a l'accés a CFGM, com per exemple el Curs d'accés a grau mitjà (CAM), FP1, BUP ..., cal presentar el certificat d'aquest estudis amb la qualificació mitjana.

 

IMPORTANT: en tots els casos cal comprovar que la qualificació mitjana es mostri a la llista de barem provisional, si no es mostra es pot realitzar una reclamació amb l'eina electrònica.

 

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació