Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Batxillerat

Calendari:

7 de maig de 2021: publicació de l'oferta inicial de places escolars

De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a

18 de maig de 2021: presentació de documentació que no s'ha pogut presentar amb la sol·licitud

8 de juny de 2021: llista de sol·licitds amb la puntuació provisional

Del 9 al 15 de juny de 2021: presentació de reclamacions

18 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021: llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

9 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos

 

Matrícula:

Del 12 al 16 de juliol de 2021: La matrícula ordinària (es farà ONLINE)

Del 7 al 10 de setembre de 2021: matrícula extraordinària

 

Documentació preinscripció: (adjuntar a l'aplicació escanejada o fotografiada)

 
 
Documentació Identificativa. Només quan l'alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic:
  • Si l'alumne és menor d'edat ha de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI/NIE del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l'alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
  • Si l'alumne és major d'edat només cal que presenti el DNI.

Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada si n'ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en què sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:

  • El contracte laboral, certificat d'empresa o document de l'Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L'acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L'acreditació de la discapacitat quan s'hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s'hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic:

Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d'ESO actualment, NO cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament del Departament d'Educació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018, cal adjuntar un certificat o l'historial acadèmic acadèmic amb la qualificació mitjana de l'etapa (NO s'admetrà el butlletí de notes)
  • Si es tracta d'estudis antics, cal adjuntar la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ESO on apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Els alumnes que han homologat estudis estrangers a Catalunya a partir de 2016, NO cal que presentin cap documentació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'estudis estrangers NO homologats a Catalunya abans de 2016 cal adjuntar la credencial d'hologació amb la qualificació mitjana. Si no hi ha qualificació, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s'obté, es considera que la puntuació és un 5.
  • Si es tracta d'estudis estrangers que encara s'estan cursant en el moment de preinscripció, es pot adjuntar una declaració responsable. En aquest cas la puntuació és considera que és un 5.
 

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

 

Matrícula:

Del 12 al 16 de juliol de 2021: La matrícula ordinària es farà ONLINE

Del 7 al 10 de setembre de 2021: matrícula extraordinària