MATRÍCULA CFGS (Només alumnes que apareixen a la llista d'admesos del 16 de juliol)

Cal emplenar i adjuntar la documentació necessària del 19 al 23 de juliol clicant a:

FORMULARI DE  MATRÍCULA (TANCAT)

RECORDEU!!! PER OMPLIR EL FORMULARI SERÀ IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR LA TITULACIÓ DE GRAU MITJÀ O BATXILLERAT (AMB EL TÍTOL O AMB EL RESGUARD DEL TÍTOL QUE ACREDITA QUE S'HAN PAGAT LES TAXES)

 

IMPORTANT!!! Abans d'emplenar el formulari LLEGIU clicant a: 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA CFGS

 

DOCUMENTS, que heu de descarregar, emplenar, signar i adjuntar al Formulari:

Autorització d'ús del dret d'imatge

Declaració carta de compromís educatiu

Compromís DUAL  (L'han d'emplenar tots els alumnes, encara que no facin dual)

Sol·licitud de convalidació de matèries pels alumnes procedents de cicles de GM o GS

(Heu d'adjuntar el full de la sol·licitud, emplenada i signada, juntament amb el certificat de notes detallades de CFGM o CFGS)  

 

FULLS DE CÀLCUL DE L'IMPORT DE MATRÍCULA

(Empleneu només el full del curs i estudis que continuareu cursant i adjunteu-lo al formulari)  

1r i 2n Curs CFGS Administració i Finances

1r Curs CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

2n Curs CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

1r i 2n Curs CFGS Automatització i Robòtica Industrial

1r i 2n Curs CFGS  Disseny en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Mecatrònica Industrial

1r i 2n Curs CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

1r i 2n Curs CFGS Transport i logística