Acredita't

programes acreditat w

Si vols mes informació sobre els àmbits que es duen a terme a l’Institut Jaume Huguet, entra aquí com a visitant.

Què és l'avaluació i l'acreditació?

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d'ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació, en alguns casos, pot conduir a l'obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procediment implica l'assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions virtuals (on-line) mitjançant plataformes com Google Meets o similars amb el centre escollit. Es pot demanar a l’aspirant, sessions presencials només en cas que es considerin necessàries però mai serà la opció preferent. Les tres fases del procediment són la d'assessorament, la d'avaluació i la d'acreditació de la competència.

Assessorament

L'aspirant disposa d'un assessor o assessora que l'acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d'avaluació; l'ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l'experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l'experiència laboral o la formació rebuda.

En el cas que l'aspirant s'inscrigui en un àmbit en el qual hi hagi qualificacions professionals incloses en títols de formació professional inicial, es fa un assessorament per a l'avaluació i el reconeixement, per identificar les unitats de competència que l'aspirant pot avaluar i les unitats formatives, del cicle formatiu corresponent, que siguin susceptibles de ser reconegudes i que pot reconèixer mitjançant el servei de reconeixement acadèmic.

A partir d'aquesta informació, l'assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la fase d'avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L'aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l'aspirant (i revisada per l'assessor o l'assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d'altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

En el cas que optin per obtenir una titulació de formació professional inicial, es poden inscriure al servei de reconeixement acadèmic per reconèixer les unitats formatives recomanades, una vegada formalitzada la inscripció corresponent d'aquest servei.

Per registrar l'acreditació de les unitats de competència cal que la persona estigui inscrita com a demandant d'ocupació o bé de millora d'ocupació.

 

programes acreditat MEFP UE